ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﺮ

به گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از فرمانداری رابر ، ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻗﻨﺎﺕ ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﻭ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ ﻃﺮﺡ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺮﺩﻡ
ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩ .

image

ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪﯾﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ
ﮔﻔﺖ: ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ
ﯾﮑﺴﺮﯼ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﻬﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻨﺞ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ۷ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺩﯾﺎﺑﺖ، ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ،
ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺩﺍﺭﻭ، ﺧﺘﻨﻪ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﻃﻔﺎﻝ، ﺯﻧﺎﻥ، ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻃﺮﺡ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺮﺍﺩﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺭﺍﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯾﻦ
ﻃﺮﺡ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺧﺪﺍﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﯿﺮ ﻭ ﺑﺮﮐﺖ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﻭﯼ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺳﺪ.

۵ دیدگاه

 1. بنام خدا
  اینجانب به عنوان عضو شورای اجرایی هلال احمررابر و نماینده شورای اجرایی هلال احمر رابر در شورای اجرایی هلال احمر استان کرمان از همه دست اندرکاران و برگزار کنندگان کاروان سلامت در این شهرستان صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم با توجه به اینکه بنده در مسافرت بودم نتوانستم در این برنامه شرکت کنم از همه دوستان بزرگوار پوزش می طلبم امیدوارم بتوانم برنامه بعدی را با موفقیت بهتری و با تخصص های بیشتری در رابر برگزار کنیم جا دارد از دوستان عزیزخصوصاً از آقای ساعد زینلی مدیر هلال احمر شهرستان رابرو دیگر همکاران شورای اجرایی هلال احمر شهرستان رابر (آقایان محسنی و سلندری و خانم ها هاشمی و تاج الدینی ) که در غیاب بنده با دوستان عزیز همکاری لازم را انجام داده اند سپاسگذاری نموده و برای همگی از خداوند منان طلب اجر و پاداش اخروی دارم .
  با تشکر احمد مهدی پوررابری

 2. بنام خدا
  اینجانب به عنوان عضو شورای اجرایی هلال احمررابر و نماینده شورای اجرایی هلال احمر رابر در شورای اجرایی هلال احمر استان کرمان از همه دست اندرکاران و برگزار کنندگان کاروان سلامت در این شهرستان صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم با توجه به اینکه بنده در مسافرت بودم نتوانستم در این برنامه شرکت کنم از همه دوستان بزرگوار پوزش می طلبم امیدوارم بتوانم برنامه بعدی را با موفقیت بهتری و با تخصص های بیشتری در رابر برگزار کنیم جا دارد از دوستان عزیزخصوصاً از آقای ساعد زینلی مدیر هلال احمر شهرستان رابرو دیگر همکاران شورای اجرایی هلال احمر شهرستان رابر (آقایان محسنی و سلندری و خانم ها هاشمی و تاج الدینی ) که در غیاب بنده با دوستان عزیز همکاری لازم را انجام داده اند سپاسگذاری نموده و برای همگی از خداوند منان طلب اجر و پاداش اخروی دارم .
  با تشکر خادم شما احمد مهدی پوررابری

 3. بنام خدا
  اینجانب به عنوان عضو شورای اجرایی هلال احمررابر و نماینده شورای اجرایی هلال احمر رابر در شورای اجرایی هلال احمر استان کرمان از همه دست اندرکاران و برگزار کنندگان کاروان سلامت در این شهرستان صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم با توجه به اینکه بنده در مسافرت بودم نتوانستم در این برنامه شرکت کنم از همه دوستان بزرگوار پوزش می طلبم امیدوارم بتوانم برنامه بعدی را با موفقیت بهتری و با تخصص های بیشتری در رابر برگزار کنیم جا دارد از دوستان عزیزخصوصاً از آقای ساعد زینلی مدیر هلال احمر شهرستان رابرو دیگر همکاران شورای اجرایی هلال احمر شهرستان رابر (آقایان محسنی و سلندری و خانم ها هاشمی و تاج الدینی ) که در غیاب بنده با دوستان عزیز همکاری لازم را انجام داده اند سپاسگذاری نموده و برای همگی از خداوند منان طلب اجر و پاداش اخروی دارم .
  با تشکر خادم شما احمد مهدی پوررابری

 4. بنام خدا
  اینجانب به عنوان عضو شورای اجرایی هلال احمررابر و نماینده شورای اجرایی هلال احمر رابر در شورای اجرایی هلال احمر استان کرمان از همه دست اندرکاران و برگزار کنندگان کاروان سلامت در این شهرستان صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم با توجه به اینکه بنده در مسافرت بودم نتوانستم در این برنامه شرکت کنم از همه دوستان بزرگوار پوزش می طلبم امیدوارم بتوانم برنامه بعدی را با موفقیت بهتری و با تخصص های بیشتری در رابر برگزار کنیم جا دارد از دوستان عزیزخصوصاً از آقای ساعد زینلی مدیر هلال احمر شهرستان رابرو دیگر همکاران شورای اجرایی هلال احمر شهرستان رابر (آقایان محسنی و سلندری و خانم ها هاشمی و تاج الدینی ) که در غیاب بنده با دوستان عزیز همکاری لازم را انجام داده اند سپاسگذاری نموده و برای همگی از خداوند منان طلب اجر و پاداش اخروی دارم .
  در ضمن از مدیر عامل محترم هلال احمر استان آقای حاج کاووس محمودی و دیگر همکارانشان نیز تشکر ویژه دارم . با تشکر خادم شما احمد مهدی پوررابری

 5. sepas az jenab zeinali aziz, khanom ahmadian gerami va sayer masoolin mohtaram!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir