ﻣﻨﺘﻈﺮﯼﺗﻮﮐﻠﯽ : ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺭﺯ ﻗﺎﺿﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺍﺳﺖ

دکتر علیرضا منظری توکلی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ: ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺭﺯ ﺁﻗﺎﯼ ﻗﺎﺿﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ‌ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

image

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرنگار سایت رابر به ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﺮ ﻭ ﺍﺭﺯﻭﺋﯿﻪ ﻋﺼﺮ دیروز (ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ) ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻭﺯﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻭ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺍﺳﺖ .
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻗﺎﺿﯽ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﺑﺮ،ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻭﺋﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺁﻗﺎﯼ
ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻗﺎﺿﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ۳۵۲ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ۳۱ ﺭﻭﺵ ﻋﻤﻞ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﻨﺘﻈﺮﯼﺗﻮﮐﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﻗﺎﺿﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺯﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﻭﺯﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺯﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﺮ ﻭﺍﺭﺯﻭﺋﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﺭﺁﻭﺭﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﯾﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﯾﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻨﺘﻈﺮﯼﺗﻮﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﻻ ﺳﻨﺪﯼ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .

۵ دیدگاه

 1. زیر نویس تلویزیون برای معرفی دکتر منظری جالب بود اول نوشت نماینده مردم بافق راور برزویه بعد شد نماینده بافت راور برزویه بعد بافت راور ارزوئیه بعد شد بافت رابر ارزوئیه

  • یه زمانی یه لطیفه تعریف میکردن با این مضمون که یکی پیش خدا دعا کرد “خدا برای رابر هم بارون بفرست”
   خدا با تعجب ازش پرسید “رابر دیگه کجاست؟!”
   😀
   ولی خوشبختانه داریم از اون گم نامی چند سال قبل در میاییم و کم کم نام رابر داره بر سر زبانها میفته…
   با معدن مس آینده زیاد از رابر خواهیم شنید . اونوقت زیرنویس میشه ” نماینده رابر و قافت و نرزوییه”
   😀 😀 😀

   • اقای پارسایی خوب نیست ادم اینقدر گستاخ باشه واصالت اولیه خودش رو به تمسخر بگیره همین معدن مس رو میدونید همین بافتیها در استانداری از معاون برنامه ریزی گرفته تا معاون سیاسی و نماینده و دیگران چه خون دلی خوردند تا توانستند معدن را از دست بردسیریها بگیرند و زیرمجموعه رابر کنند ..

 2. با تشکر از نماینده محترم که یکبار در مجلس دست از تعصبات حزبی برداشت و در موافقت وزیر دولت تدبیر حرف زد(وزیر بهداشت) البته امضا او در نامه نمایندگان علیه هاشمی را تاریخ فراموش نخواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir