ﺭﺷﺪ ۶۲۰ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻛﺸﻔﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ، ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۶۲۰ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻛﺸﻔﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻫﻪﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .

image

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرنگار سایت رابر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ، ﻧﻮﺭﻋﻠﯽ ﭼﻮﮔﺎﻧﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ، ﻣﺒﺎﺭﺯﻩﯼ ﺟﺪﯼ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ، ﺳﺎﻣﺎﻥﺩﻫﯽ، ﺑﺴﯿﺞ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﯼ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ .
ﻭﯼ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ۶۲۰ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻛﺸﻔﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻫﻪﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻫﻪﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ۱۱۴۲ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﻛﺸﻒ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ : ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ۱۶ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﻜﻠﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .
ﭼﻮﮔﺎﻧﯽ ﺍﺷﺮﺍﻓﯿﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﺣﻮﺯﻩﯼ ﺍﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﺸﻔﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ .
ﻭﯼ ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻫﻢﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

یک دیدگاه

  1. ؟؟؟؟؟؟؟ﻭﯼ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ۶۲۰ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻛﺸﻔﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻫﻪﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ۶۲۰% هم مگه داریم ….یعنی چی یعنی ۶۲۰تا از ۱۰۰تا ؟؟؟؟؟؟
    اگه میگن قاچاق زیاد شده درست من با ۹۸%هم تو رابر موافقم//// ولی این ۶۲۰ میدونی یعنی چی یعنی کودکان زنان مردان ….یه جورایی همه رو معتاد معرفی کردن ….

    عاشق این تخمین زدنتونم ناموسا….

    راستی کارت بیسته داش ابرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir