دودکش جن رابر

دودکش جن رابر

image

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ۱۳۹۲
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﻋﯿﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺎﻧﯽ , ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ, ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺪﺩﯼ , ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﯽ , ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎﻏﯿﻨﯽ ﭘﻮﺭ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﺮ : ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﺎﮐﯽ ﺧﻮﺏ / ﺯﻣﺎﻥ : ﺍﺯ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ, ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻟﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺑﺎ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﻡ ( ﭼﻬﺎﺭﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ )

ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ” ﻫﻮﺩﻭ ” (Hoodoo) ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﯾﻠﯽ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻫﻮﺩﻭ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﺯﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻼﺕ ﮐﻠﺮﺍﺩﻭ ﻭ ﺑﺪﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ )ﺳﻨﮕﻼﺥ ، ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻠﺘﯽ ﻭ ﺭﺳﯽ ﺩﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻤﺎﻟﯽ ) ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻭ ﺷﺮﻕ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﮐﯽ ﺩﺭ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ( ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍﯾﺲ ﮐﻨﯿﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻮﺩﻭ ﻫﺎ )ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ ( ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻮﺩﻭ ﻫﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺳﺮﺧﭽﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻠﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ؛ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﻃﺒﯿﻌﻪ ﻭ ﺣﯿﻄﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻫﻮﺩﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺭﺩﯾﺞ ) ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭﺭﺩﺁﻭﺭﺩ ( ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺍﯾﻠﯽ ﺑﻼﻍ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ….

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍﺑﺮ

ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ ﺭﺍﺑﺮ

ﻧﻤﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ ﺭﺍﺑﺮ

ﻣﺒﺪﺍ ﺣﺮﮐﺖ : ﺷﻬﺮ ﺭﺍﺑﺮ

ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻟﻨﮕﺮ ﺭﺍﺑﺮ

ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ابوالقاسم ﻟﻨﮕﺮ

ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺩﺭﻩ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ) ﻏﺮﺑﯽ ( ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ابوالقاسم ﻟﻨﮕﺮ

ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻢ ﺁﺏ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﻩ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﻦ ﺭﺍﺑﺮ

ﺩﻭﺩﮐﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﻦ

ﺩﻭﺩﮐﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﻦ

ﻧﻤﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺟﻦ رابر

عکس و گزارش تصویری از وبلاگ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺮﻣﺎﻥ/ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎﻏﯿﻨﯽ ﭘﻮﺭ
(www.kermannaturalsights.blogfa.com)

۷ دیدگاه

 1. جناب پارسایی گرامی
  جذابیت و تنوع بسیار منطقه زیبای رابر شما , آدمی را به تکاپو وا می دارد. منطقه رابر براستی در استان کرمان یک استثناست. بنده نیز چون چند سالی در رابر معلم بوده ام به این منطقه دلبستگی خاصی دارم.امیدوارم شما و همه دوستان رابری شاد و موفق باشید. از بابت لطف شما و معرفی گزارش ما در وبسایت خوبتان نیز بسیار ممنونم.
  با احترام
  مجید باغینی پور

 2. مير محمد علي تاج پور

  سلام
  جناب آقای باغینی پور عزیز دستمریزاد به عنوان یک رابری که خیلی هم ادعا دارم همه جاهای دیدنی رابر را بلدم این یک جا را نامش را هم نشنیده بودم
  یک هیچ به نفع شما
  با احترام تاج پور

 3. سلام جناب تاج پور
  بی شک ما اولین نفراتی نبودیم که به دودکش جن رابر رفتیم چون همان طور که در یکی از عکس ها پیداست از طرف رابر جاده خاکی قدیمی به آنجا بود . همچنین دوست عزیزی به نام میثم مهدی پور با گذاشتن عکس یادگاری خود و دوستش در اینترنت انگیزه پیدا کردن این مکان را به من داد و رفتیم و دیدیمش. می ماند لطف اقای پارسایی عزیز و شما که مرا مدیون خود می سازید.
  شاد باشید
  مجید باغینی پور

 4. سلام خدمت همشهری عزیزمان جناب اقای پارسایی خیلی جالب بود برام در رابر جایی بنام دودکش جن هم وجود دارد تا به حال به گوشم هم نخورده بود ممنون از شما که تهیه کننده خوبی هستید

 5. سلام آقای پارسائی امام زاده عبدالله واقع در ابتدای راه قدرودخانه روستای سرغشک می باشد امام زاده ابوالقاسم در لنگر هست لطفا آدرس را اصلاح فرمائید

 6. سلام ما بچه های رابر باید از شهر خود دور باشیم چون اقایان فرماندار ومعاون و…. فقط بلدند بشینند حرف بزنند و مجالس بروند وکاری نکنند اقای فرماندار چند پروزه در رابر در حال کار است چرا باید جوانان رابری بیکار باشند تورا خدا اول معاونت وبعد خودت دست از سر رابر بردارید خجالت بکشید خداوکیلی موسسه ثارااله وسد صفا ومعدن درالو و …. مگر ما چند هزار بیکار داریم وای وای وای از این مردم بی لیاقت و… بس کنید همش از شیراز وترک ها امدند سر کار ما بیکار یا شهر دیگری سر کار خداییش خجالت بکش معاونت بافتی است برای ما رابری ها کاری نمیکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir