پخت حلیم ۴۰۰ ساله در روستای سیه بنوییه رابر

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر اهالی روستای سیه بنوئیه شهرستان رابر در استان کرمان بیش از چهار قرن است که حلیم نذری طبخ می کنند.
آقای سازور مسئول پخت حلیم گفت: مردم این شهرستان در دهه اول و سوم محرم و به شکرانه برداشت محصول گندم، در هر نوبت حدود سه تن حلیم پخته و بین مردم توزیع می کنند.
image

وی افزود: به رسم سالیانه نیز دیروز ۶۰ آشپز با استفاده از۱۰۰۰کیلوگندم و۸۰۰کیلوگرم گوشت گوسفند، نزدیک سه تن حلیم طبخ وبین مردم شهرها وروستاهای همسایه توزیع کردند.
از ۴۰۰سال پیش تاکنون آئین حلیم پزان هرسال سه نوبت در شهرستان رابر در استان کرمان پخت می شود.

Rabour.ir