ﺳﯿﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﯾﺎﺩﻭﺍﺭﻩ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﻭ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ

image

ﺑﻪ گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﺭﺱ ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ۲۷ ﺷﻬﯿﺪ ﻭﺍﻻﻣﻘﺎﻡ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﺷﺘﺮ ﻭ ۶ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪﺍ، ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ .
ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺭﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ (ع) ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ﻉ) ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺍﺳﺖ .
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺷﻬﺪﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﺑﻼﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﯾﺪ .
ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﯿﺪ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎﺯﯼ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎﯼ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻋﺒﺎﺱ ﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻨﺶ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﻗﯿﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﯿﺎﻡ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺩﯾﻦ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻧﺪ، ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ: ﺷﻬﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎﻭﻩﮔﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭﺁﯾﺪ .
ﻭﯼ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﯾﺎﺩﻭﺍﺭﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﯾﺎﺩﻭﺍﺭﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﯾﺜﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ‌ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺷﺎﺩﺕﻫﺎ ﻭ ﺩﻻﻭﺭﻣﺮﺩﯼﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺯﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻭﻻﯾﯽ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺳﺎﺯﺩ .
ﻭﯼ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻫﺮﺍﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻭﺯ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺑﻮﻡ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺑﺮ ﻋﺰﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ .
ﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻨﺶ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﻻﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﺭﺩﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ

یک دیدگاه

  1. احمد مهدی پوررابری

    بنام خدا
    یاد این شهیدان بزرگوار و گرانقدر به خیر ونیکی خداوند روح شان را با روح شهدای کربلا محشور نماید خصوصاً سرداران پایگاه مالک اشتر همرزمان شهیدم ابو الحسن میر سیدی، فیروزی، میدانی، تاج الدینی، درتاج و…. که با جان فشانی خود درخت این انقلاب را بارور نمودند اگر اینان نبودند معلوم نبود ما در چه وضعیتی بودیم؟!! برای شادی روح همه این شهیدان گلگون کفن یک فاتحه بخوانیم . هر چند که اینان مصداق آِیه شریفه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ( البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیات ابدی شدند ودر نزد خدا متنعم خواهند بود ) و آنها در نزد پروردگارشان روزی می خورند. آیه ۱۶۸ سوره آل عمران . خداوند بیاموزد به ما که از ادامه دهندگان راهشان باشیم .
    با تشکر احمد مهدی پوررابری .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir