ﺭﻭﺵ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ

image

با توجه به راه اندازی شبکه های دیجیتال تلویزیون در شهرستان رابر ، اطلاعات لازم جهت استفاده درست از این فناوری را با بیانی ساده در سایت رابر در اختیار همشهریان قرار میدهیم.
اولین نکته ضروری این است که بدانیم لزوما همه نیاز به خرید دستگاه گیرنده دیجیتال ندارند.
به طور کلی تلویزیون های خانگی از نظر نوع گیرنده ها به دو نوع دسته بندی می شوند. تلویزیون آنالوگ و تلویزیون دیجیتال.
● تلویزیون های قدیم که از فناوری لامپ تصویر برای نمایش تصاویر استفاده میکنند عموما تلویزیون آنالوگ هستند. اگر از این تلویزیون ها در خانه دارید نیاز به خرید دستگاه گیرنده دیجیتال می باشید.
● تلویزیون های دیجیتال که در ساختمات داخلی خود از فناوری دییجیتال برخوردارند . همه ی LED و LCD های ساخت ۲۰۱۱ به بعد از فناوری دیجیتال استفاده می کنند . البته در برخی از ال سی دی های ساخت قبل از ۲۰۱۱ نیز گیرنده های دیجیتال تعبیه شده است . در صورتی که شما در خانه از این LCD ﻭ LED ها دارید نیاز به خرید گیرنده مجزا ندارید.

نکته دیگر اینکه برای دریافت شبکه دیجیتال نیاز به آنتن خاصی ندارید و همان آنتنی که تا به حال استفاده می کردید کفایت می کند . البته باید نوع کابل و اتصالات را چک کنید و از عدم وجود زنگ یا خوردگی در آنها اطمینان حاصل کنید تا در دریافت تصاویر اشکالی به وجود نیاید .

ﺭﻭﺵ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
– ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ MENU ) ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ ( ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .
-۲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
-۳ ﺩﮐﻤﻪ OK ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ .
-۴ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﺳﺖ.

ﺁﯾﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﺁﻧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﻏﻮﺏ ( ﺳﯿﻢ ﮐﻮﺍﮐﺴﯿﺎﻝ ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎﻥ ) ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

-۱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ MENU ) ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ ( ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .
-۲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
-۳ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .
-۴ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ) ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ( ﻭ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺁﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺖ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ (ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻥ) ﺩﺭ ستاپ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ %۵۱ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
-۵ ﺣﺎﻝ ﺩﮐﻤﻪ OK ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
-۶ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ در گیرنده دیجیتال

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ:
ﻣﺒﺪﻝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮﺭ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﮐﻠﯿﺪ ‘Input’ ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ
ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺎﻟﺖ A/V ﯾﺎ HDMI ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ( ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ:
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﯾﺪ ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﮐﻤﻪ ‘MENU’ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ) .
image

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ :
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺖ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺯﻡ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭﺭﻭﺩﯼ ( ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﯼ ) ﺍﺯ ۶۰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
image

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ:
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪﻝ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
image

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :
ﺍﮔﺮ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﮐﻤﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ .
image

ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻭﻝ
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺩﺳﺘﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻭﻡ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ” ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻣﺠﺪﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ” ﺭﺟﻮﻉ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮﻡ
ﺍﺯﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺒﺪﻝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭ ﮔﺎﻩ USB
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ LCD ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮﺩ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﺯ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻠﺖ ﺟﯿﺴﺖ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺷﮑﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ، ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺩﺍﺭ ، ﻧﻮﯾﺰ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺟﯿﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﺩﺭ
ﺟﻬﺎﻥ ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ . ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻠﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻥ ، ﻣﺎﺩﺍﻣﯿﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ) ﻓﻌﻼً ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ
ﺍﺳﺖ ( ، ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺘﺪﺭﯾﺞ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ . ﻫﺮﭼﻨﺪ
DVB-T ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎﯼ
ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺳﯿﺴﺘﻢ DVB-H ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺮﻑ H ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ Handheld
) ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺤﺮﮎ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﮎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ
ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ .
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﯿﻬﺎ ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ DVB-T ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ
ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ ۱۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ SD
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﭼﺮﺍ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ HD ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﺑﻪ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﯼ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺯ SD ﺑﻪ HD ﺑﻮﺩ . ﺑﺎ ﺭﺍﻩ
ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻭﯾﺪﺋﻮﯼ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﻫﺎﯼ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ HD ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ HD ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﺩﺭﮔﺎﻩ USB ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ HD ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ . ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ SD ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ HD ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻦ ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﯿﺮ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﻮﺍﻋﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﮐﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﮐﺎﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﺁﻧﺘﻦ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ۵ ﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺁﻧﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺭﺟﻮﻉ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻧﺘﻦ ﯾﺎ OTA ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ؟
ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﯿﺮ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺗﮑﺘﺎ ، ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﻌﻼً ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻮﺍﻝ : ﺁﯾﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ؟
ﺟﻮﺍﺏ :ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻧﯿﺰ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ۹۲ ۲۱ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻭ ۲۰ ﺷﺒﮑﻪ
ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﻮﺍﻝ:ﭼﺮﺍ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟
ﮔﯿﺮﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ Setup Box ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺳﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ LCD ﻭ ﯾﺎ DED ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮﻋﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻂ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺭﺍ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺫﻫﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ . ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭ
ﺍﺻﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

۱۱۱ دیدگاه

 1. در تلویزیون های جدید بدون ست اپ باکس که قابلیت دریافت تصاویر دیجیتال را دارند چطور HD دریافت کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

 2. چطور کاری کنم که ستاب باکس رو با کنترل تلوزیون کنتری کنم ساده تر بگم کانالای دیجیتال رو با تلوزیون بگیرم

 3. اقای پارسایی چرا تلیویزیون ال ای دی ما ۱۰ شبکه دیجتال دریا فت میکند مشکل از کجاست با تشکر

  • سلام . دو تا راه ممکنه باشه . یکی نوع آنتن رو تغییر بدین . بندرعباس گیرنده ی دیجیتال خونه ی ما ۹ تا شبکه میگرفت آنتن رو عوض کردیم درست شد . و اگه درست نشد باید منطقه ی جغرافیایی رو در قسمت تنظیمات مخفی تلویزیون تغییر بدین . این کار رو باید تعمیرکار با کنترل مخصوص براتون انجام بده

 4. سلام–من مشهد هستم-چند ماهی است از شبکه نمایش به بعد تلویزیون یا شبکه بد می گیرد یا خطای سیگنال میدهد ما ال ای دی داریم که گیرنده دیجیتال داخلی دارد- انتن مشکل ندارد-سیم ها هم چک کردم-چه کار کنیم–

 5. سلام من دستگاه دیجیتال دارم برای جستجوی کانال بیشتر می گیرهچی کار کنم

 6. ان دودو تو اسکلی یا خر من احمق بیشعور

 7. سلام. با دستگاه های دیجیتال نمیشه کانال های استان های دیگر رو دریافت کرد؟

  • سلام.
   آنتن و دکل فرستنده دیجیتال هر شهر فقط سیگنال کانال های سراسری بعلاوه کانال استان همان شهر و کانال استان تهران رو در اون شهر ارسال میکنه . بنابراین دریافت شبکه های استان های دیگه به دلیل عدم وجود سیگنالش در دکل اون شهر (تا این لحظه) امکانپذیر نیست.

 8. سلام ممنون از راهنمایی هاتون لطفا بفرمایید ولتاژ تقویت کننده آنتن برای تی وی های ال سی دی ضرر نداره و کدوم مارکش به استاندارد نزدیکتره ممنونم

  • سلام. خواهش می‌کنم.
   متاسفانه در این مورد اطلاعات دقیق ندارم اما میدونم در صورتی که از کانال های دیجیتال استفاده کنید اصلا به تقویت سیگنال نیاز ندارید . سیگنال های دیجیتال دارای طول موج های بلند هستند و در بعد کوتاه توسط آنتن ها و دکل های نزدیک منتشر میشن . یعنی دکلشون داخل شهر خودتون هست . نیازی به تقویت ندارین . کلا جهت آنتن هم برای دیجیتال مهم نیست فقط کافیه محلش جایی باشه که امواج بدون خلل به آنتن برسن

 9. با سلام وعرض ارادت در صورت امکان لیست فرکانسهای استان آذربایجان شرقی را برایم ارسال کنید (البته بروز باشه ). ممنوننم

 10. سلام
  در مورد ولتاژ متصل به LCD باید گفت که
  ولتاژ DC به ورودی آنتن متصل نمیشه
  بلکه بوسیله یک خازن، سیگنال نقویت شده از تغذیه جدا میشه
  پس ولتاژهای کار دستگاه های مختلف، تاثیری در ال سی دی نداره و
  هر سازنده ای بنابر مدار تقویت کننده ساخته شده شرکتش،
  مقدار ولتاژی رو انتخاب میکنه که معمولا از ۵ ولت تا ۲۴ ولت هستند.
  اما در نهایت یک سیگنال با دامنه حداکٍر ۵۰ میلی ولت، برای دریافت تصویر شفاف
  ایده آل هستش.

 11. با عرض سلام و خسته نباشی
  من با استفاده از گیرنده دیجیتال شبکه های ۱ تا ۶ آیفیلم تماشا بازار نسیم جام جم اچ دی رو گرفتم اما شبکه های استانی مثل خراسان (شمالی جنوبی رضوی) گیلان کرمان خلیخ فارس یزد بوشهر اصفهان آذربایجان (شرقی غربی ) رو نمیتونم بگیرم لطفا راهنمای کنید ساکن تهران هستم

  • سلام.
   فرستنده شبکه های دیجیتال هر شهر در یک استان فقط سیگنال شبکه ی استانی همان استان را بعلاوه ی شبکه ی استانی تهران پخش میکند و شبکه های استان های دیگر در آن استان قابل دریافت نمیباشند

 12. چراشبکه استانی شهرهاروی دیجیتالل قرارنمی دهید

 13. سلام
  ممنون بابت راهنماییها و مطالب مفیدتون
  سوالی ک ازتون داشتم اینکه خونه خودمون و داداشم کنار همه و ما تلویزیون معمولی داریم و با ستاباکس تمام شبکه های دیجیتال رو ب خوبی میگیره اما خونه داداشم ال سی دی الجی داره و گیرنده ی دیجیتال هم ک درون خود ال سی دی تعبیه شده اما هرچی سرچ میکنم ده تا شبکه دیجیتال بیشتر نمیگیره البته ۱۹کانال رادیویی رو میگیره و کارایی ک شما گفتین رو انجام دادم مثلا بارها جای انتن رو عوض کردم و حتی جهتش رو ک بعضی وقتها همون ده کانال رو هم نمیگرفت و بعضی وقتها فقط شبکه های انالوگ رو فقط میگرفت +مثلا۶شبکه ی دیجیتال
  خلاصه با جاب جایی هیچ شبکه ای اضافه نشد و یه مورد دیگه اینکه شما و همکاراتون گفتین ک باید ب منوی مخفی برین و باید کنترل مادر باشه و منطقه جغرافیایی رو تغییر بدین ک در خود منوی ال سی دی این منطقه جغرافیایی رو ب راحتی میشه تغییر داد البته وقتی ب تنظیمات کارخونه برمیگردونم فکر کنم روی افریقای جنوبیه اما هر بار ک خودم ایران یا دیجیتال رو انتخاب میکنم باز هم فقط همین ده شبکه رو میگیره در هر دو صورت انتخاب ایران یا انتخاب دیجیتال!
  ایا منظور از منطقه جغرافیایی همین بود یا نه! باز هم باید ب منوی مخفی و یا جای خاصی و انتخاب منطقه ای رو انجام بدم؟
  پیشاپیش از راهنماییتون ممنونم

 14. سلام و خسته نباشید خدمت شمت
  با عرض پوزش خواستم بگم سیستم دیجیتال ما با مدل مارشال me-887 همه شبکه ها را بخوبی میگیره ولی شبکه hd را فقط صدا پخش میشه و تصویر ندارد حتی فیش رابط را هم عوض کردم و بارها جستجو کردم اما فاید های نداشت راستی خواستم بگم ال سی دی ما lg مدل: RBFS-C921A میباشد .
  لطفا بزرگواری فرمایید مشکل پخش تصویر شبکه hd را به بگویید تا بتوانیم از این شیکه استفاده کنیم.
  ضمنا ما ساکن تهران هستیم.با تشکر

  • دوست عزیز ستاب باکست اگه خروجی اچ دی ام آی داشته باشه میتونه کانالهای اچ دی رو پخش کنه واسه منم قدیمیه فقط صدا داره

 15. سلام نمیشه با دستگاه دیجیتال کانال های استان های دیگه رو گرفت بعضی از دوستان میگن که ما تونستیم و داریم استفاده میکنیم لطفا راهنمایی کنید ممنون

  • سلام.
   اگر در محدوده ی آنتن دهی استان مجاور باشین این اتفاق ممکنه بیفته و شما هم از سیگنال های استان خودتون و هم از سیگنال های استان مجاور کانال دریافت کنین . در غیر این صورت با توجه به اینکه فرستنده هر استان کانال های سراسری و کانال استان خودش رو پشتیبانی میکنه این امکان وجود نداره.

 16. سلام وخسته نباشید.ماهم اکنون ساکن شهرستان مسجدسلیمان هستیم ودارای LEDصنام میباشیم که ده کانال روبیشتر
  نمیگیره.جهت دریافت تمام کانالهاازشماتقاضای راهنمایی ساده ودقیق رادارم.ممنون

 17. سلام
  مبدل دیجیتال ما تا کانال ۱۰ را خوب میگیره ولی کانال های بعدی را پیدا می کنه اما تصویر واضحی نداره قدرت سیگنال هم خیلی کم و در مواقعی به صورت نوسانی کم و زیاد می شود
  حال به نظر شما علت از چیست ؟
  ۱-انتن
  ۲-سیم انتن
  ۳- مبدل دیجیتال
  ویا موارد دیگر

  • سلام. به دلیل اینه که تعدادی از شبکه ها روی فرکانس بالاتر پخش میشن و دریافت سیگنالشون نسبت به ده تای اول که فرکانس های پایین تری دارن سخت تره. اول سیم آنتن رو چک کنید و مطمئن شید کابل مشکل نداره و بعد آنتن . گیرنده مشکل نداره .

 18. سلام من میخواستم با انتن های قدیمی شبکه های دیجیتال روی تلویزیون ال ای دی دریافت کنم اما وقتی جستجوی خودکارو میزنم ششتا کانل میاره که اصلا معلوم نیست کانال چند هست میخاستم راهنمایی کنید کانال های دیجیتال رو بیارم

 19. سلام من هروقت میخام جستجو کنم اصلا سیگنال نداره وهیچ کانالی یافت نمیشه میخام کانال های دیجیتال رو دریافت کنم

 20. سلام ببخشید رادیو اوا تو صدرا نمگیره

  • سلام برای دریافت شبکه های دیجیتال جستجوی خودکار شبکه هاراانتخاب میکنم ولی به غیرازشبکه های انالوگ شبکه دیجیتال را پیدانمیکنه شبکه های دیجیتال در فیروزابادفارس دریافت میشه وبرای دریافت شبکه های دیجیتال ازگیرنده دیجیتال تلویزیون سامسونگ استفاده میکنم وشبکه های دیجیتال در روستای جایدشت فارس قابل دریافت است

 21. سلام تلویزیون ما خودش دیجیتال داره ولی وقتی سرچ میکنم همه شبکه های دیجیتالو پیدا نمیکنه
  مثل شبکه ورزش و نمایش و …
  راهنماییم کنین ممنون میشم
  واگه باید فرکانس دستی وارد کنم چه فرکانسیو باید بدم
  متشکرم

 22. هرچی سرچ می کنم شبکه ی hd ما نمیاد

 23. باسلام میشه یه راحل اراعه بدین که علاوه بر شبکه های سراسری استانی ایران رو بااستفاده از گیرنده دیجیتال بدین

 24. سلام دوستی دارم که میگه با همان گیرنده دیجیتالی تمام شبکه های استانی را دریافت می کنه البته با نصب نرم افزار بر روی گیرنده .لطفا اگه نرم افزار هست برای ما هم ارسال کنید تا ماهم بتونیم این شبکه ها را تماشا کنیم .
  ممنون

 25. سلام. نمی دونم چرا. دستگاه دیجیتال ما شبکه اچ تی. با تماشا رو. نداره. جستجو کانال هم هزار با ر زدم ولی پیدا نکرد لطفا. پاسخ به ایمیل م بفرست ممنون

 26. سلام چجوری میتونم شبکه icc را روی گیرنده تماشا کنیم تو شهر اصفهان

 27. سلام. وقتتون بخیر. من تلویزیونی دارم که خودش گیرنده دیجیتال داره. مدتی هست که شبکه های اول تا هشتم رو درست دریافت نمی کنه. مثلا تصویرش خراب میشه یا سیگنالش می پره در حالی که شبکه های دیجیتالش هیچ مشکلی نداره. وقتی هم شبکه یابی خودکار میذارم بعضی وقت ها اون ۸ شبکه اول رو پیدا نمی کنه. مشکلش چی میتونه باشه؟
  پیشاپیش ممنون از راهنماییتون

 28. سلام خسته نباشید. آیا با آنتن دیجیتال رو میزی شبکه های دیجیتال در تی وی های LED ممکن است؟ اگه هست چطوری باید فعال کنم؟

  آنتن را وصل کردم و در قسمت تنظیمات با جستجوی اتوماتیک شبکه ای یافت نشد.
  لطفا راهنمایی کنید.
  امیرحسین از مازندران-بهشهر

 29. سلام یه گاری کنین سایر استان ها راما ببینیم از دانشکاه و سرباز و … هستیم

 30. کسری مهرگان

  سلام دوست عزیز اینکه میگین امکان دیدن شبکه های شهرستان در دیجیتال تهران نیست منو متعجب کرد تمام دوستان و فامیلهای ما کل شبکه هارو تو دیجیتال میبینن.وغالبا هرکسی رو که ببینین دیجیتال داره تمام شبکه های استانی رو هم داره.میشه توضیح بدین که منظورتون از این حرف چی بود چون ما تازه دیجیتال گرفتیمو میخوام استانی هارو هم بگیرم.
  با تشکر از شما عزیزان

 31. سلام سال نو مبارک.اگه ممکنه بنده رو راهنمایی بفرمایید.
  تلوزیونم LED سامسونگ هست که دارای دستگاه دیجیتال میباشد. اما متاسفانه شبکه نسیم را نداریم. میخواستم بدونم چطور میتونم این شبکه رو اضافه کنم؟؟؟؟؟؟
  نصاب تلوزیون که پارسال اومد تلوزیون رو راه اندازی کرد همه کانال ها رو برامون اورده اما خبری از نسیم نیست.

 32. سلام تلویزیون ما ال سی دی نیست و ازاین قدیمیاست وبه گیرنده دیجیتال وصل است و شبکه اچ دی تهران رونمیاره ساپورت نمیکنه وپشت تی وی هم جای کابل اچ دی ام وجودنداره وفقط جای فیش های سه تایی سه رنگه هست حالاچطوری شبکه تهران بیارم؟لطفا جواب رو به ایمیل ارسال کنیدممنونم

 33. سلام آیا تلویزیون های سنس lcd42v88pe دیجیتال دارد چگونه فعالش کنم هیچ کجا جواب سوالمو پیدا نکردم لطفا راهنمایی کنید

 34. تلویزیون ما دیجیتال سر خوده همه شبکه ها را میاره ولی بازم فوتبال پخش نمیکنه علت چیه؟

 35. نویز ویا اشکال نرم افزاری را چگونه حل کنیم؟

 36. سلام
  من اهل استان مرکزی هستم
  به تازه گی یک گیرنده ی دیجیتالی خریدم
  ولی هیچ یک از شبکه های استانی را نمیگیرد به جز آفتاب
  دلیل چیست ؟

 37. سلام
  من میخوام بدونم آیا میشه با دستگاه دیجیتال شبکه های استانی رو تماشا کرد
  اگه میشه لطفا توضیح کامل بدید و فرکانس تمام استان ها رو بنویسید
  من از یو اس پی های دیجیتال که به کامپیوتر وصل میشه استفاده میکنم

 38. باسلام سوالی داشتم دستگاه گیرنده دیجیتال را وصل کردم ولی هرچقدر جست وجو میکنم هیچ کانالی پیدا نمیشه باید چکار کنم ؟

 39. ما تو باغملک {خوزستان}زندگی میکنیم تلویزیون LED 48 اینچ سامسونگ داریم شبکه های دیجیتال رو داشتیم بعد وارد منو مخفی شدیم و تلویزیون خراب شد بعد از ۳ ماه تو تعمیر گاه بود که برد خراب شد الان که درست شد فقط انالوگ میگیره

 40. سلام ببخشید ما در تهران زندگی مکنیم اما دوست داریم شبکه های استان های دیگر را ببینیم ایا راهی هست باید چه کار کنیم ممنون میشم که جواب بدین

 41. سلام تلویزیون ما ال ای دی الجی نمیدونم چرا شبکه های۱و۲ومیپره ومیشه ۳c12نمیدونم بایدکدوم قسمت تنظیماتtvبرم لطفا راهنمایی کنید

 42. سلام
  تلوزیون ما ال سی دی هست و دستگاه دیجیتال داخلی نداره و ما یه دستگاه دیجییتال دنای خریدیم
  اما شبکه های اچ دی تصویر ندارن و فقط صدا دارند
  چکار کنم؟

 43. سلام خسته نباشید ببخشید تلویزیون من الجی LED مدل نوع:۴۷LA7400 هستش دیجیتال هم تازه راه اندازی شده ولی روی دیجیتال تنظیم نمیشه مشکلش چی هست لطفا راهنمایم کنی ممنون میشم؟

 44. پخش مسابقات فوتبال که در شهرستان رابر پخش نمیشه لطفا بکین اگه راهی است این بازی های فوتبال رو نگاه کنیم و دلیلش چیه در همه جا پخش میشه و در رابر پخش نمیشه و کی این مشکل حل میشه لطفا جواب بدید

 45. سلام خداوکیلی این مسخره بازیا یعنی چی من موندم که ما کی میخوایم پیشرفت بکنیم خوب همانطور که خرج سلاح و کمک به فلسطین لبنان عراق بکنین ……
  یه فکر هم به حال ما هم بکنن خداوکیلی خدا رو خوش میاد که بخاطره هر بازی فوتبال خارجی که بخواییم نگاه کنیم باید ۱۰هزارتومان پول بسته اینترنت بدیم ……
  گیرنده دیجیتال تلوزیون که موقع فوتبال دقیق بازی که شروع بشه قطع میکنن میرن یه برنامه مال ده سال پیش پخش میکنن ….. ماهواره که بذاریم میان جمش میکنن …. خدا با چه زبونی بگیم بخدا خسته شدیم بقرآن !!!!!!!!!!

 46. ببخشید چگونه میتوانیم دستگاه مبدل داخل تلویزیون را به صورتt2در بیاوریم

 47. با عرض سلام و خسته نباشید
  من تلویزیون ال سی دی دارم گیرنده سر خود داره ولی متاسفانه موقه پخش فوتبال شبکه ۳ یه چیز دیگه نشون میده ولی گیرنده های دیجیتال فوتبال رو نشون میدم میخواستم بدونم اشکال کار کجاست ؟ باید چکار کنم ؟

 48. سلام گیرنده دیجیتال ما فقط ۱۸ تا از شبکه ها رو می گیره و شبکه امید وشبکه شما رو نمی گیره نمیدونم چشه راهنماییم کنی

 49. ببخشید برای دریافت شبکه ی امید در شهر الیگودرز چه فرکانسی را باید بزنیم
  می شه کامل توضیح بدید؟

 50. گیرنده دیجیتال گرفتم واسه پخش فوتبال ولی باز هم کدینگ میشه علت چیه لطفا کمکم کنید

 51. سلام خسته نباشید.
  ببخشید تلوزیون ال جی داریم از این جدیدا که خودشون گیرنده روشون هست میخوام شبکه خوزستان رو هم بش اضافه کنم لطفا راهنمایی کنید من رو
  با تشکر.کروسی از اهواز

 52. سلام.خسته نباشید.مانتیور مغازه ی من فقط ۵-۶کانال میگیره.هر چی سرچ کردم نشد.من شبکه های اصلی۱-۲-۳-۴-۵-۶ رو میخوام که پخش نمیکنه…چکار کنم ؟مانیتور ایکس ویزن هست.من کرج هستم

 53. با عرض سلامو خسته نباید. تلویزیون ما قدیمی هستش و اینکه گیرنده دیجیتالو ب آنتن وصل کردیم ولی نویز تو شبکه ها هست آیا نیاز به دستگاه تقویت داره؟ ممنون میشم جواب بدین

 54. با سلام
  آیا سایت یا منبعی وجود دارد که فرکانس همه گیرنده های تلویزیزی تمام شهرها را نوشته باشد؟
  به عنوان مثان فرکانس خمین در استان مرکزی؟

 55. با سلام
  آیا سایت یا منبعی وجود دارد که فرکانس همه گیرنده های تلویزیزی تمام شهرها را نوشته باشد؟
  به عنوان مثان فرکانس خمین در استان مرکزی؟

 56. سلام .گیرنده دیجیتال داخل ال ای دی ال جی مدلUb850
  وقتی به رسیور وصله تصویر نمیاد یا اگه بیاد خش زیاد داره وقتی کابل رسیور را از پورتHdmiتلوزیون جدا کنم خوب میشه علتش چیه

 57. سلام
  بنده ساکن ماهشهر (خوزستان) هستم.اخیرا” یک دستگاه تلویزیون شهاب مدل LED20D2700 که دارای گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2 است خریده و استفاده می کنم اما فقط شبکه (مستند-ورزش-آی فیلم- پویا-افق – و..) را دریافت می کند و شبکه های یک و دو و سه و چهار و پنج و خبر و قران و… را دریافت نمی کند.چندین بار هم سرچ و کانال یابی کردم اما نتیجه فرقی نداشته. علت چیست؟ برای اینکه تمام شبکه ها را داشته باشم باید چکار کنم؟ (آنتن را هم در جهت های مختلف قرار داده ام)

 58. سلام حدود سه ماهزار میشه تلویزیون ال ای دی فیلیپس ۴۷ خریدم ولی شبکه تماشا صدا نداره چه باید بکنم

 59. ابوالفضل حافظی

  یه فکری به حال مردم چغاخور کنید این دهستان دراستان چهارمحال و بختیاری واقع شده درنزدیکی شهر بروجن وشهرستان بلداجی است. مردم این دهستان نمیتوانند دستگاه های دیجیتال خودرا راه اندازی کنند چون دیجیتال جواب نمیدهد ازمسئولان خواهش میکنم که یک فکری به حال مردم این دهستان کنند من یکی از اهالی روستای ساکی آباد واقع دراین دهستانم …منتظر اقدام شما هستیم

 60. با سلام و عرض خیته نباشید خدکت شما…بنده در شهرک صنعتی و خارج از شهر کار میکنم. گیرنده دیجیتال به صورت USB که متصل به لپتاپ هست برای استفاده به عنوان تلویزیون تهیه کردم….ولی این گیرنده در خارج از شهر عمل نمیکنه…میخاستم ببینم روشی هست که بتونم فعالش کنم و شبکه ها رو برام پیدا کنه…ممنون میشم.

 61. س من ال ای دی دارم دی جیتال خودش داره سیگنالشم۹۲درصده اما ده کانال میگیره چیکارکنم سیم ها همه درسته انتن هم همینطور اما از ده به بالا نمیگیره چکار کنم ممنون

 62. چگونه می توان کانال های رادیو دیجیتال را از تلویزیون جدا کرد؟

 63. چگونه می توان کانال های رادیو دیجیتال را از تلویزیون جدا کرد؟

 64. سلام. دوستان آیا میشه ۲تا گیرنده دیجیتال با یک آنتن وصل کرد که کار بکنه

 65. سلام
  وقتی یه کانالی بین کانال۸ تا۱۹ انتخاب میکنم پیغام میده که شماره کانال صحیح نمیباشد
  کانالارو حذف کردم دوباره تنظیم کردم بازم درست نشد
  حتی دستگاه دیجیتالو به تنظیمات کارخونه برگردوندم بازم نشد
  خواهشا راهنمایی کنید
  گیرنده دیجیتال مکسیدرmx2

 66. ایا میتوان شبکه های استان های دیگه رو هم داشت؟

 67. سلام
  من دراستانهای شمالی می خوام شبکه های استانی جنوب کشور مثل خوزستان. هامون و …رو ببینم باید چیکار کنم؟

 68. سلام میشه کمکم کنید یه کانال رو به اشتباه حذف کردم چه جوری باید برش گردونم

 69. سلام تلویزیون ما شارپ است.بعد هرچه قدر جستجو رو میزنم فقط شبکه های نمایش و نسیم و.. میاد .شبکه ۱و ۲و۳و۴و۵و۶ نمیاره. فرکانس این برنامه ها روی تلویزیون چنده؟؟

 70. با سلام و خسته نباشید ما تلویزیون ال ای دی داریم اگر بخواهیم شبکه تلویزیونی را غیر فعال کنیم باید چه کنیم برای مثال اگر بخواهیم شبکه آی فیلم را کلا از جزو شبکه های تلویزیون حذف کنیم باید چه کاری انجام بدیم؟
  ممون از زحمات شما عزیزان اگر میشود جواب را ایمیل کنید. ممنون از شما

 71. سلام مشکل دیجیتال ما اینه که چند شبکه جدید اضافه شدن مثل امید و ایران کالا و تماشا ولی دیجیتال ما نمیتونه اینا رو بگیره راهی هست؟

 72. سلام و خسته نباشید
  شبکه ورزش از گیرنده دیجیتال ما رفته.چجوری بر میگرده

 73. سلام خسته نباشی گیرنده دیجیتال گرفتم دوتا شبکه ورزش می اوره فوتبال خارجی یکیشون فوتبال خارجی پخش میکنه ولی فوتبال خارجی شبکه سه پخش نمیشه چکار کنم

 74. سلام .
  اونایی ک شبکه های ۱ تا ۱۰ رو نمیتونن بگیرن و فقط شبکه های دیجیتالو میگیرن یک بار جستجوی خودکارو بزنین اگه بازم نیومد
  تو قسمت تنظیمات دیجیتال کشورتون رو عوض کنید .
  مثلا اگه ایرانه شما عوضش کنید مثلا استرالیا بعد برید دوباره جستجوی خودکارو بزنید . اینطوری هیچ شبکه ای پیدا نمیکنه و ی پیغام میده ک کشور رو انتخاب کنید . اونجا ایران رو انتخاب کنید بعد همه شبکه ها رو براتون پیدا میکنه …

 75. سلام

  تلویزیون من گیرنده داخلی دیجیتالی داره ولی نمیدونم چرا کانال ها رو تا ۲۸ ذخیره کرده بقیه رو از کانال ۲۰۱ به بعد نمایش میده؟! چرا؟

  با تشکر

 76. سلام ببخشید ما LED SONY BRAVIA داریم همه کانال ها صدا دارن به جز شبکه های HD البته به جز شبکه سه چیکار کنم؟

 77. سجاد صداقت نیا

  با سلام. من دستگاه دیجیتال هایدا HAIDA TECH مدل ۶۱۱۰T دارم چند شب پیش با تنظیم ارتفاع و کابل جدید به دستگاه دیجیتال وصل کردم جستجو زدم ۵کانال ترکیه و ۲۰کانال آذربایجان(باکو) ۴شبکه استانی گلستان گیلان مازندران و خراسان رضوی و ۴۰کانال تلویزیونی را دریافت کردم. این کانال های اذربایجان و ترکیه و استانی فقط در شب میگیره از ساعت ۱۱شب به بعد تا صبح . آیا راهی است که این کانال ها در روز هم قابل مشاهده باشد .لطفا جواب سوال من را بدهید .متشکرم.

 78. سلام خسته نباشید از ما LED و مارک سونی هسته ما همه شبکه ها رو داریم الا شبکه امید تماشا و شبکه شما اگه میشه راهنمایی کنید که چهطور میشه اورد این شبکه ها رو

 79. من حتی موج یابی خودکار هم کردم اما نیاورد نمیدونم اشکال از کجاست ممنون میشم راهنماییم کنین…..

 80. سلام من خوزستانی هستم.و هر چی جست و جو رو میزنیم همه شبکه ها رو میاره اله شبکه تماشا فرکانس شبکه تماشا چند هستش؟۵۷۸میگن هست وچولی وقتی جست و جو رو میزنیم شبکه نسیم میاد.لطفا کمک کنین

 81. سلامچه جوری شبکه تماشارودریافت کنیم

 82. باسلام من در شهرستان ملایر واقع در استان همدان زدگی میکنم من همه شبکه های دیجیتالو دریافت نیکنم غیراز تماشا هر چی سرچ میزنم نمیاره میشه راهنمایم کنید یا فرکانسشو بدید

 83. محمد رضا محمدی

  سلام ببخشید چگونه میتونم شبکه تماشا رو بیارم؟از استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس هستم.ممکنه فردوس شبکه تماشا رو نگیره؟

  • در شهرستانهای خراسان جنوبی شبکه تماشا دریافت نمی شود چون هر دستگاه فرستنده ۱۰ کانال را پوشش می دهد و در حال حاظر ۲۰ کانال داریم و اگر بخواهند از ۲۰ تا بیشتر بفرستند باید یک دستگاه دیگر هم روی سیاه کوه نصب کنند

 84. سلام من دیجیتال دارم ولی کانال تماشا هرچه جستجو میکنم نمیاد دستی هم قدرت سیگنال ندار

 85. من در شهرستان نیریز شبکه ی تماشا میخواهم اما گیرنده ی دیجیتال ما نمیگیره کسی راحل برای من نداره اگه بگید ممنون میشم

 86. سلام آقای پارسایی میگم میشه کد مبدل دیجیتال رو کدش رو. باز کرد اگه میشه با این شماره یه تماس داشته باشید من خودم باهاتون تماس میگیرم ۰۹۳۹۳۴۴۶۰۴۵ فقط در اسرع وقت تماس بگیرید واسه همین بسیار مهمه

 87. چرا ما که روی تلوزیونمون جیجیتال داره شبکه تماشا نداریم

 88. سلام دوستان جریان این ۲۰کانالی که به شبکه دیجیتال اضافه شده چیه توضیح بدید ممنون میشم

 89. با سلام ما تلویزیون ۴۷ فیلیپس داریم که تمام شبکه های تلویزیونی رو رو فرکانس کشور ایتالیا گرفته ولی شبکه های تماشا و آی فیلم اچ دی صدا ندارند لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون

 90. سلام
  گیرنده دیجیتال دنای ما فقط شبکه های رادیویی را نشان میدهد و هر کاری می کنم شبکه های تلویزیونی نمی اورد
  لطفا نگویید که دکمه TV/RADIO را بزن چون تنظیماتش بلکل ریخته بهم و پیچیده تر از این حرف ها است

 91. سلاام خسته نباشید مدتیه تی وی. ما شبکه آی فیلم و شبکه نمایش و شبکه ورزش نمیگیره میزنهno signal تعجبه که فقطم این دو تا شبکه اینجوریه هرچقدرم که من سرچ خودکار میزنم درست نمیشه

 92. سلام من توی استان قزوین زندگی میکنم و یه آنتن معمولی با یک دیجیتال خریدم ولی الان هر کاری می کنم فقط شبکه ۱ تا ۶ آموزش، نسیم ،ورزش،مستند، نهال، ای فیلم، قزوین با رادیو قزوین هر کاری میکنم نمیتونم شبکه تماشا رو اضافه کنم لطفا سریع جواب بدید کارم ضروریه

 93. بنظرم باید شبکه تهران یه تجدیدنظری بکند، چرا شبکه های استانی باید برای شهر خودشون و یا اینکه روی ماهواره قابل دریافت باشه؟ ولی شبکه تهران برای همه جای ایران در دسترس باشد؟!
  واقعا این چه سیاستیه صدا و سیما داره؟
  من به نمایندگی از مردم تهران این درخواست رو دارم اینکه یا شبکه های استانی برای تهران هم قابل دریافت باشد یا اینکه شبکه تهران فقط برای شهر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir