ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ:
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ

image

به گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از پایگاه خبری”ابر” ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﯾﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﺍﺑﺮ ﮔﻔﺖ : ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ۳۲ ﺗﺨﺘﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ .
ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﯾﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۳ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﺟﺮﺍﺣﯽ ،ﺩﺍﺧﻠﯽ ، ﺯﻧﺎﻥ ، ﺍﻃﻔﺎﻝ، ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻭ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﻘﻒ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ، ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ، ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﺯ ﮐﺸﯽ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ .
ﻭﯼ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ : ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﻭﯼ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ : ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺬﺏ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

۲ دیدگاه

  1. بنام خدا
    خدمت همه رابری های عزیز وقت بخیر می گویم جناب آقای دکتر شمس الدینی بزرگوار مثل اینکه فراموش نموده اید که این طرح (بیمارستان ) جزء طرح های مهر ماندگار دولت عدالت پرور بوده است ؟؟!! یعنی میبایست در دولت کریمه احمدی نژاد تمام می شده است که با وجود مخالفت های بعضی از دوستان مسئول به ظاهر موافق و زمانیکه خزانه پر و دربش برای هر طرحی باز بود هیچ تلاشی برای راه اندازی آن نکردند فقط پز راه اندازی و شروع بکارش را دادند یا خود را بخواب زده اید و یا اینکه مردم را در خواب مشاهده می کنید؟؟!!! . بالاخره امیدوارم این طرح هر چه سریعتر با پی گیریهای جنابعالی و فرمان دار محترم به اتمام رسیده و افتتاح گردد . ان شاءلله .
    احمد مهدی پور رابری.

  2. بعضی ها خیلی **** کنند مشروح صحبتهاشون با دکتر لاری زاده معاونت وقت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پیگیریها و ممانعتهاشون برای جلوگیری از ساخت بیمارستان رابر را بدلیل تصرف زمین بیمارستان و درختکاری ان بامید تملک و زمین خواری و… به مردم اطلاع رسانی خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Rabour.ir