ابراهیم پارسایی

مدیر سایت؛ عکس و خبرهای مربوط به رابر را به ایمیل من ارسال نمایید تا با نام شما در سایت منتشد شود. eparsa.ir@gmail.com

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ۳۲ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ

ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﻨﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﻭﺩﺭﯼ ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ. به گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از فرمانداری رابر ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻇﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺯﯾﺮﺑﻂ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ ...

ادامه نوشته »

برﺩﺍﺷﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﻭﺟﻮ ﺍﺯ ۵ ﻫﺰﺍﺭﻫﮑﺘﺎﺭﻣﺰﺭﻋﻪ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺭﺍﺑﺮ

به گزارش خبرنگار سایت رابر از رابر ﺁﻗﺎﯼ ﺫﻭﺍﻟﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺭﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺩﺭﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ ۵ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﻭﺟﻮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﺭﺍﻋﯽ ۳ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ۲ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺟﻮﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ...

ادامه نوشته »

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪﺱ ﻧﻮﺍﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻃﻨﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﺪ

به گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از فرمانداری رابر ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮﯼ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﻠﻮﺍﺭﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺭﺍﺑﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﻤﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺖ ﻣﻮﻣﻦ ﻭﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﺭﺍﺑﺮﯼ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪﺱ ﻫﻢ ﮔﺎﻡ ﻭﻫﻢ ﺻﺪﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ...

ادامه نوشته »

اطلاعیه : برنامه ششم پاکسازی محیط زیست رابر

بسمه تعالی با سلام خدمت شما همشهری گرامی بدینوسیله به اطلاع می رساند ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺟﻤﻌﻪ ۱۸ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺰﺭﺝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺠﻤﻊ: ۸ ﺻﺒﺢ، ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺷﻬﺮ انجمن بهاران سبز رابر (آبسر)

ادامه نوشته »

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻘﭽﻪ

به گزارش خبرنگار سایت رابر ، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﮑﺮﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻘﭽﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺍﺩﺑﯽ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﮑﺮﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﮔﻨﺠﻌﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻥ ...

ادامه نوشته »

رحمت الهی و بارش باران تابستانی باعث شادی و شادابی مردم رابرشد

به گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از ”صبح رابر “در فصل گرمای تابستان که مردم رابر با کمبود آب مواجهه اند ،بارش باران شدید به خیابانهای رابرنشاط و طراوت بخشید و به درختان خیابان و کوچه ها روحی تازه دمید. بارش باران که گاهی با رعد و برق در یکشنبه شب  بعد از نماز مغرب و عشاءهمگام بود، مومنان ...

ادامه نوشته »

مرد ۷۸ ساله ای که هر ۴ روز یک بار قرآن را بامعنی ختم می کند

به گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از “صبح رابر” :  ماه رمضان را بهار قرآن گویند و از معصوم است که “هرکس یک آیه در این ماه تلاوت کند معادل ختم قرآن در دیگر ماه ها است” . به همین دلیل بسیاری از مسلمانان سعی می کنند هر روز قرآن را ختم کنند و یا حداقل روزی یک جز ...

ادامه نوشته »

ﮐﺸﻒ۲۰۰ ﮐﯿﻠﻮگرم ﺗﺮﯾﺎﮎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﺮ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرنگار سایت رابر به نقل از پایگاه پلیس ، ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻗﻨﺎﺕ ﻣﻠﮏ ﺭﺍﺑﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ جیرفت- ﺭﺍﺑﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ. پس از کسب اطلاعات واصله و شناسایی یک دستگاه خودرو مگان مشکوک بسیجیان روستای قنات ملک اقدام به متوقف کردن ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﮕﺎﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺭﺍﺑﺮ ...

ادامه نوشته »

آغاز عملیات اجرایی معدن مس درآلو از نگاه سایت فرمانداری

تحقق حماسه اقتصادی در خطه زرخیز رابر در شهرستان رابر کلید خورد اول فروردین ماه سال ۹۲، در طلیعه نوروز به رسم و سیاق چند سال اخیر مقام معظم رهبری در پیام تبریک به ملت سال جدید را “” سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی”” نامگذاری کردند. جمعه ۲۴ خرداد حماسه سیاسی با سر انگشت همت ملت فهیم و آگاه رقم ...

ادامه نوشته »

ﯾﺎﺩﻭﺍﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﺮ

به گزارش خبرنگار سایت رابر به نقل از فرمانداری رابر، ﯾﺎﺩﻭﺍﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﯿﺮﻓﺖ، ﺑﺎﻓﺖ، ﺭﺍﺑﺮ ﻭ ﺍﺭﺯﻭﺋﯿﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺎﻓﺖ، ﺭﺍﺑﺮ، ﺍﺭﺯﻭﺋﯿﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺭﺍﺑﺮ، ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ، ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ...

ادامه نوشته »

Rabour.ir